ممات

زندگی نیست "ممات" است تو را کم دارد ....

ممات

زندگی نیست "ممات" است تو را کم دارد ....

ممات

حاجی نوشت:
خیلی وقت ها که ناملایمات روزگار وناحق شدن حق وبی عدالتی ها را می بینم ،وقتی که معتبر شدن نالایقان و مدعیان دروغین وتوخالی اسلام وتملق دروغین مگس صفتان را می بینم ناخودآگاه غم فضای سینه ام را می گیردو احساس دلتنگی می کنم.اما این جمله از یکی از دوستان دلسوخته تسکینم می دهد:
"بازی هنوز تمام نشده است".
التماس دعا


آخرین نظرات

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دین» ثبت شده است

امروز استاد مطالبی از متفکران غربی از جمله فروید ،جیمز،یونگ و... در مورد روانشناسی دین گفت به این مضمون که دین ساخته وپرداخته ی ذهن بشر است .

بعد از اتمام کلاس دنبال استاد سمت اتاقش حرکت نمودیم و با لحنی آرام گفتم:

استاد !مطالبی که شما می گویید موجب تضعیف عقیده وخارج شدن از ایمان نمی شود؟این مطالب برای ما ومردم ضرر ندارد؟

حرف قشنگی زد.گفت:

مردم  نه با نوشته ها ی فروید وامثالهم  از دین خارج می شوند ونه با نوشته های استاد مطهری وامثالهم به دین جذب می شوند

بلکه مردم با رفتار وعمل ما به دین جذب یا طرد میشوند .

امام صادق می فرماید:

کوُنواُدَعاَة الَّناسِ بِأَْعَمالُِکْمَ وَلا تَُکوُنواُدَعاًة بِأَْلِسَنتُِکم!

ودر آخر گفت:تو غصه نخور آخه مردم نه کتاب متفکران غربی را می خوانند که عقاید آنها موجب ترک دین شود  ونه کتاب متفکران اسلامی راکه مجذوب  دین شوند مردم فقط وفقط آنچه را که از رفتارمی بینند ارزیابی می کنند.